دسته بندی: تی بگ های استوانه ای

تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 100 عددی
1120
تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 100 عددی
26,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 100 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ
تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 1000 عددی
1121
تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 1000 عددی
200,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 1000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ
تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 10000 عددی
1124
تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 10000 عددی
1,815,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ
تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 2000 عددی
1122
تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 2000 عددی
390,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 2000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ
تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 20000 عددی
1125
تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 20000 عددی
3,320,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 20000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ
تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 50 عددی
1119
تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 50 عددی
13,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 50 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ  
تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 5000 عددی
1123
تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 5000 عددی
943,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ
تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 50000 عددی
1126
تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 50000 عددی
7,950,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای کنار دوخت بسته 50000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 100 عددی
1112
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 100 عددی
29,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 100 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 1000 عددی
1113
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 1000 عددی
220,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 1000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 10000 عددی
1116
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 10000 عددی
1,870,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 2000 عددی
1114
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 2000 عددی
428,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 2000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 20000 عددی
1117
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 20000 عددی
3,520,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 20000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 50 عددی
1111
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 50 عددی
15,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 50 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 5000 عددی
1115
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 5000 عددی
990,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 50000 عددی
1118
تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 50000 عددی
8,800,000 تومان
ویژگی های تی بگ استوانه ای وسط دوخت بسته 50000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ