دسته بندی: تی بگ های نخ دار

تی بگ نخ دار 10*6 بسته 100 عددی
1087
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 100 عددی
40,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 100 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 1000 عددی
1089
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 1000 عددی
320,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 1000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 10000 عددی
1092
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 10000 عددی
2,900,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 2000 عددی
1090
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 2000 عددی
620,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 2000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 20000 عدد
1093
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 20000 عدد
5,600,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 20000 عدد ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 50 عددی
1086
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 50 عددی
20,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 50 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 5000 عددی
1091
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 5000 عددی
1,500,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 50000 عدد
1094
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 50000 عدد
14,000,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 50000 عدد ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 1000 عددی
1105
تی بگ نخ دار 12.5*9 بسته 1000 عددی
500,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 1000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 10000 عددی
1108
تی بگ نخ دار 12.5*9 بسته 10000 عددی
4,200,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 5000 عددی
1107
تی بگ نخ دار 12.5*9 بسته 5000 عددی
2,250,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 50000 عددی
1110
تی بگ نخ دار 12.5*9 بسته 50000 عددی
20,000,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 50000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 100 عددی
1104
تی بگ نخ دار 12.5*9بسته 100 عددی
40,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 100 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 2000 عددی
1106
تی بگ نخ دار 12.5*9بسته 2000 عددی
960,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 2000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 20000 عددی
1109
تی بگ نخ دار 12.5*9بسته 20000 عددی
8,000,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 20000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 50 عددی
1103
تی بگ نخ دار 12.5*9بسته 50 عددی
20,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 50 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 100 عددی
1039
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 100 عددی
24,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 100 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 1000 عددی
1040
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 1000 عددی
185,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 1000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 10000 عددی
1043
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 10000 عددی
1,600,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 2000 عددی
1041
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 2000 عددی
357,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 2000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 20000 عددی
1044
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 20000 عددی
3,000,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 20000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 50 عددی
1038
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 50 عددی
12,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 50 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 5000 عددی
1042
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 5000 عددی
850,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 50000 عددی
1045
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 50000 عددی
7,000,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 50000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 100 عددی
1055
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 100 عددی
26,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 100 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 1000 عددی
1056
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 1000 عددی
200,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 1000 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 10000 عددی
1059
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 10000 عددی
1,750,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 2000 عددی
1057
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 2000 عددی
390,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 2000 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 20000 عددی
1060
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 20000 عددی
3,300,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 20000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 50 عددی
1054
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 50 عددی
130,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 50 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 5000 عددی
1058
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 5000 عددی
925,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 50000 عددی
1061
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 50000 عددی
7,500,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 50000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 100 عددی
1071
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 100 عددی
32,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 100 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 1000 عددی
1072
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 1000 عددی
260,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 1000 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 10000 عددی
1075
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 10000 عددی
2,300,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 2000 عددی
1073
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 2000 عددی
500,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 2000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 20000 عددی
1076
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 20000 عددی
4,400,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 20000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50 عددی
1070
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50 عددی
16,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 5000 عددی
1074
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 5000 عددی
1,200,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50000 عددی
1077
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50000 عددی
11,000,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ هرمی شفاف 10000 عددی
11%
1228
تی بگ هرمی شفاف 10000 عددی
8,000,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی شفاف 10000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آن را مشاهده نمایید و با خیال آسوده آن را مصرف نماید تی بگ...
تی بگ هرمی شفاف بسته 10 عددی
33%
1223
تی بگ هرمی شفاف بسته 10 عددی
10,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی شفاف بسته 10 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آن را مشاهده نمایید و با خیال آسوده آن را مصرف نماید تی...
تی بگ هرمی شفاف بسته 1000 عددی
22%
1225
تی بگ هرمی شفاف بسته 1000 عددی
900,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی شفاف بسته 1000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آن را مشاهده نمایید و با خیال آسوده آن را مصرف نماید تی...
تی بگ هرمی شفاف بسته 2000 عددی
29%
1226-1
تی بگ هرمی شفاف بسته 2000 عددی
1,700,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی شفاف بسته 2000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آن را مشاهده نمایید و با خیال آسوده آن را مصرف نماید تی...
تی بگ هرمی شفاف بسته 25 عددی
33%
1224
تی بگ هرمی شفاف بسته 25 عد
25,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی شفاف بسته 25 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آن را مشاهده نمایید و با خیال آسوده آن را مصرف نماید تی...
تی بگ هرمی شفاف بسته 3000 عددی
19%
1226
تی بگ هرمی شفاف بسته 3000 عددی
2,550,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی شفاف بسته 3000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آن را مشاهده نمایید و با خیال آسوده آن را مصرف نماید تی...
تی بگ هرمی شفاف بسته 5000 عددی
13%
1227
تی بگ هرمی شفاف بسته 5000 عددی
4,250,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی شفاف بسته 5000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آن را مشاهده نمایید و با خیال آسوده آن را مصرف نماید تی...
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 10 عددی
40%
1229
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 10 عددی
6,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 10 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آنرا مشاهده نمایید و با خیال آسوده آنرا مصرف نماید. تی بگ...
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 1000 عددی
20%
1231
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 1000 عددی
600,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 1000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آنرا مشاهده نمایید و با خیال آسوده آنرا مصرف نماید. تی بگ...
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 10000 عددی
17%
1235
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 10000 عددی
5,000,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 10000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آنرا مشاهده نمایید و با خیال آسوده آنرا مصرف نماید. تی بگ...
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 2000 عددی
18%
1232
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 2000 عددی
1,200,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 2000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آنرا مشاهده نمایید و با خیال آسوده آنرا مصرف نماید. تی بگ...
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 25 عددی
40%
1230
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 25 عددی
15,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 25 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آنرا مشاهده نمایید و با خیال آسوده آنرا مصرف نماید. تی بگ...
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 3000 عددی
14%
1233
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 3000 عددی
1,800,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 3000 عددی  تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آنرا مشاهده نمایید و با خیال آسوده آنرا مصرف نماید. تی بگ...
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 5000 عددی
15%
1234
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 5000 عددی
2,750,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 5000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آنرا مشاهده نمایید و با خیال آسوده آنرا مصرف نماید. تی بگ...