دسته: تی بگ های نخ دار

تی بگ نخ دار 10*6 بسته 100 عددی
1087
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 100 عددی
77,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 100 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 1000 عددی
1089
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 1000 عددی
634,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 1000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 10000 عددی
1092
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 10000 عددی
6,340,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 2000 عددی
1090
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 2000 عددی
1,268,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 2000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 20000 عدد
1093
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 20000 عدد
12,680,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 20000 عدد ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 50 عددی
1086
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 50 عددی28
38,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 50 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 5000 عددی
1091
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 5000 عددی
3,170,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 50000 عدد
1094
تی بگ نخ دار 10*6 بسته 50000 عدد
27,857,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 10*6 بسته 50000 عدد ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 1000 عددی
1105
تی بگ نخ دار 12.5*9 بسته 1000 عددی
993,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 1000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 10000 عددی
1108
تی بگ نخ دار 12.5*9 بسته 10000
9,930,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 5000 عددی
1107
تی بگ نخ دار 12.5*9 بسته 5000 عددی
4,965,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 50000 عددی
1110
تی بگ نخ دار 12.5*9 بسته 50000 عددی
57,300,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 50000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 100 عددی
1104
تی بگ نخ دار 12.5*9بسته 100 عددی
106,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 100 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 2000 عددی
1106
تی بگ نخ دار 12.5*9بسته 2000 عددی
1,986,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 2000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 20000 عددی
1109
تی بگ نخ دار 12.5*9بسته 20000 عددی
19,860,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 20000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 50 عددی
1103
تی بگ نخ دار 12.5*9بسته 50
53,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 50 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 100 عددی
1039
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 100 عددی
47,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 100 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 1000 عددی
1040
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 1000 عددی
380,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 1000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 10000 عددی
1043
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 10000 عددی
3,600,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 2000 عددی
1041
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 2000 عددی
720,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 2000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 20000 عددی
1044
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 20000 عددی
7,200,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 20000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 50 عددی
1038
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 50 عددی
24,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 50 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 5000 عددی
1042
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 5000 عددی
1,800,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 50000 عددی
1045
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 50000 عددی
13,928,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 50000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 100 عددی
1055
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 100 عددی
52,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 100 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 1000 عددی
1056
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 1000 عددی
400,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 1000 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 10000 عددی
1059
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 10000 عددی
4,000,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 2000 عددی
1057
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 2000 عددی
800,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 2000 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 20000 عددی
1060
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 20000 عددی
8,000,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 20000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 50 عددی
1054
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 50 عددی
26,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 50 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 5000 عددی
1058
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 5000 عددی
2,000,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 50000 عددی
1061
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 50000 عددی
14,922,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 50000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 100 عددی
1071
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 100 عددی
62,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 100 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 1000 عددی
1072
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 1000 عددی
515,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 1000 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 10000 عددی
1075
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 10000 عددی
5,150,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 2000 عددی
1073
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 2000 عددی
1,030,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 2000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 20000 عددی
1076
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 20000 عددی
10,300,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 20000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50 عددی
1070
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50 عددی
31,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 5000 عددی
1074
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 5000 عددی
2,575,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50000 عددی
1077
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50000 عددی
2,185,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ هرمی شفاف 10000 عددی
1228
تی بگ هرمی شفاف 10000 عددی
9,100,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی شفاف 10000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آن را مشاهده نمایید و با خیال آسوده آن را مصرف نماید تی بگ...
تی بگ هرمی شفاف بسته 10 عددی
1223
تی بگ هرمی شفاف بسته 10 عددی
15,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی شفاف بسته 10 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آن را مشاهده نمایید و با خیال آسوده آن را مصرف نماید تی...
تی بگ هرمی شفاف بسته 1000 عددی
1225
تی بگ هرمی شفاف بسته 1000 عددی
1,000,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی شفاف بسته 1000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آن را مشاهده نمایید و با خیال آسوده آن را مصرف نماید تی...
تی بگ هرمی شفاف بسته 2000 عددی
1226-1
تی بگ هرمی شفاف بسته 2000 عددی
2,000,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی شفاف بسته 2000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آن را مشاهده نمایید و با خیال آسوده آن را مصرف نماید تی...
تی بگ هرمی شفاف بسته 25 عددی
1224
تی بگ هرمی شفاف بسته 25 عد
37,500 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی شفاف بسته 25 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آن را مشاهده نمایید و با خیال آسوده آن را مصرف نماید تی...
تی بگ هرمی شفاف بسته 3000 عددی
1226
تی بگ هرمی شفاف بسته 3000 عددی
2,750,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی شفاف بسته 3000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آن را مشاهده نمایید و با خیال آسوده آن را مصرف نماید تی...
تی بگ هرمی شفاف بسته 5000 عددی
1227
تی بگ هرمی شفاف بسته 5000 عددی
4,550,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی شفاف بسته 5000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آن را مشاهده نمایید و با خیال آسوده آن را مصرف نماید تی...
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 10 عددی
1229
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 10 عددی
8,500 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 10 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آنرا مشاهده نمایید و با خیال آسوده آنرا مصرف نماید. تی بگ...
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 1000 عددی
1231
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 1000 عددی
800,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 1000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آنرا مشاهده نمایید و با خیال آسوده آنرا مصرف نماید. تی بگ...
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 10000 عددی
1235
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 10000 عدد
8,000,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 10000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آنرا مشاهده نمایید و با خیال آسوده آنرا مصرف نماید. تی بگ...
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 2000 عددی
1232
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 2000 عددی
1,600,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 2000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آنرا مشاهده نمایید و با خیال آسوده آنرا مصرف نماید. تی بگ...
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 25 عددی
1230
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 25 عددی
21,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 25 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آنرا مشاهده نمایید و با خیال آسوده آنرا مصرف نماید. تی بگ...
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 3000 عددی
1233
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 3000 عددی
2,400,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 3000 عددی  تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آنرا مشاهده نمایید و با خیال آسوده آنرا مصرف نماید. تی بگ...
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 5000 عددی
1234
تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 5000 عددی
4,000,000 تومان
ویژگی های تی بگ هرمی نیمه شفاف بسته 5000 عددی تی بگ های هرمی جز شیک ترین و پر طرفدارترین تی بگ ها در کل جهان هستند همانطور که از ظاهر آن پیداست به دلیل شفاف بودن محتوی آن دیده میشود و مصرف کننده میتواند براحتی محتوی داخل آنرا مشاهده نمایید و با خیال آسوده آنرا مصرف نماید. تی بگ...