دسته بندی: تی بگ های نخ دار 5 در 6

تی بگ نخ دار 6-5 بسته 100 عددی
1039
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 100 عددی
26,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 100 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 1000 عددی
1040
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 1000 عددی
200,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 1000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 10000 عددی
1043
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 10000 عددی
1,760,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 2000 عددی
1041
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 2000 عددی
390,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 2000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 20000 عددی
1044
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 20000 عددی
3,300,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 20000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 50 عددی
1038
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 50 عددی
13,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 50 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 5000 عددی
1042
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 5000 عددی
935,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد
تی بگ نخ دار 6-5 بسته 50000 عددی
1045
تی بگ نخ دار 6*5 بسته 50000 عددی
7,700,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 6*5 بسته 50000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی جهت ساخت تی بگ سایز استاندارد