دسته بندی: تی بگ های نخ دار 6 در 7

تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 100 عددی
1055
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 100 عددی
29,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 100 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 1000 عددی
1056
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 1000 عددی
220,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 1000 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 10000 عددی
1059
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 10000 عددی
1,920,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 2000 عددی
1057
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 2000 عددی
428,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 2000 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 20000 عددی
1060
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 20000 عددی
3,620,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 20000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 50 عددی
1054
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 50 عددی
15,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 50 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 5000 عددی
1058
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 5000 عددی
1,020,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط
تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 50000 عددی
1061
تی بگ نخ دار 7*6 بسته 50000 عددی
8,250,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 7.5*6 بسته 50000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ سایز متوسط