دسته بندی: تی بگ های نخ دار 6 در 8

تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 100 عددی
1071
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 100 عددی
38,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 100 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 1000 عددی
1072
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 1000 عددی
314,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 1000 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 10000 عددی
1075
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 10000 عددی
2,783,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 2000 عددی
1073
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 2000 عددی
605,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 2000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 20000 عددی
1076
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 20000 عددی
5,324,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 20000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50 عددی
1070
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50 عددی
20,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 5000 عددی
1074
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 5000 عددی
1,452,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50000 عددی
1077
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50000 عددی
13,310,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ