دسته: تی بگ های نخ دار 6 در 8

تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 100 عددی
1071
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 100 عددی
62,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 100 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 1000 عددی
1072
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 1000 عددی
515,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 1000 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 10000 عددی
1075
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 10000 عددی
5,150,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 2000 عددی
1073
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 2000 عددی
1,030,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 2000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 20000 عددی
1076
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 20000 عددی
10,300,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 20000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50 عددی
1070
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50 عددی
31,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50 عددی  ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 5000 عددی
1074
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 5000 عددی
2,575,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50000 عددی
1077
تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50000 عددی
2,185,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 8.5*6 بسته 50000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی- جهت ساخت تی بگ سایز بزرگ