دسته: فیلترهای عصاره گیری

فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 10 عددی
1196
فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 10 عددی
16,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 10 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد  
فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 20 عددی
1197
فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 20 عددی
30,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 20 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 50 عددی
1198
فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 50 عددی
66,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 50 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 10 عددی
1202
فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 10 عددی
18,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 10 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 20 عددی
1203
فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 20 عددی
40,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 20 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 50 عددی
1204
فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 50 عد
75,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 50 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 10 عددی
1199
فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 10 عددی
17,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 10 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 20 عددی
1200
فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 20 عددی
34,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 20 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 50 عددی
1201
فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 50 عددی
85,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 50 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 10 عددی
1205
فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 10 عددی
20,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 10 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 20 عددی
1206
فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 20 عددی
40,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 20 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 50 عددی
1207
فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 50 عددی
100,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 50 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
1208
فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 10 عددی
30,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 10 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 20 عددی
1209
فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 20 عددی
60,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 20 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 50 عددی
1210
فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 50 عددی
150,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 50 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 10 عددی
1211
فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 10 عددی
30,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 10 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 20 عددی
1212
فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 20 عددی
60,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 20 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 50 عددی
1213
فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 50 عددی
150,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 50 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 10 عددی
1214
فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 10 عددی
37,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 10 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 20 عددی
1215
فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 20 عددی
74,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 20 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 50 عددی
1216
فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 50 عددی
185,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 50 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد