دسته بندی: فیلترهای عصاره گیری

فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 10 عددی
1196
فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 10 عددی
9,500 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 10 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد  
فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 20 عددی
1197
فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 20 عددی
18,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 20 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 50 عددی
1198
فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 50 عددی
40,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده 15*12 بسته 50 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 10 عددی
1202
فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 10 عددی
12,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 10 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 20 عددی
1203
فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 20 عددی
21,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 20 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 50 عددی
1204
فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 50 عددی
45,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده 20*12 بسته 50 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 10 عددی
1199
فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 10 عددی
10,500 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 10 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 20 عددی
1200
فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 20 عددی
19,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 20 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 50 عددی
1201
فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 50 عددی
42,500 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری ساده سایز 18*12 بسته 50 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 10 عددی
1205
فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 10 عددی
11,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 10 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 20 عددی
1206
فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 20 عددی
20,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 20 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 50 عددی
1207
فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 50 عددی
45,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 15*12 بسته 50 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 10 عددی
1208
فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 10 عددی
13,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 10 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 20 عددی
1209
فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 20 عددی
24,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 20 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 50 عددی
1210
فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 50 عددی
55,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 18*12 بسته 50 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 10 عددی
1211
فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 10 عددی
15,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 10 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 20 عددی
1212
فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 20 عددی
28,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 20 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 50 عددی
1213
فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 50 عددی
65,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 20*12 بسته 50 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 10 عددی
1214
فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 10 عددی
20,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 10 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 20 عددی
1215
فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 20 عددی
38,000 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 20 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد
فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 50 عددی
1216
فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 50 عددی
82,500 تومان
ویژگی های فیلتر عصاره گیری نخدار 30*20 بسته 50 عددی موارد استفاده برای دم نمودن چای و گیاهان دارویی و عصاره گیری آنها در حجم زیاد