دسته بندی: فیلترهای لب برگردان ته پاکتی

فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 100 عددی
1157
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 100 عددی
60,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 1000 عددی
1158
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 1000 عددی
480,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 1000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 10000 عددی
1161
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 10000 عددی
4,200,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 10000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 2000 عددی
1159
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 2000 عددی
920,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 2000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 40 عددی
1156
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 40 عددی
25,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 40 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 5000 عددی
1160
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 5000 عددی
2,200,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 5000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 100 عددی
1163
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 100 عددی
48,000 تومان
ویژگی های لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 1000 عددی
1164
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 1000 عددی
380,000 تومان
ویژگی های لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 1000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 10000 عددی
1167
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 10000 عددی
3,300,000 تومان
ویژگی های لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 10000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 2000 عددی
1165
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 2000 عددی
740,000 تومان
ویژگی های لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 2000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 40 عددی
1162
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 40 عددی
20,000 تومان
ویژگی های لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 40 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 5000 عددی
1166
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 5000 عددی
1,750,000 تومان
ویژگی های لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 5000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع