دسته: فیلترهای لب برگردان ته پاکتی

فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 100 عددی
1157
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 100 عددی
69,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 1000 عددی
1158
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 1000 عددی
552,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 1000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 10000 عددی
1161
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 10000 عددی
4,830,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 10000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 2000 عددی
1159
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 2000 عددی
1,058,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 2000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 40 عددی
1156
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 40 عددی
28,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 40 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 5000 عددی
1160
فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 5000 عد
2,530,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان ته پاکتی سایز 8.5*10 بسته 5000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 100 عددی
1163
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 100 عددی
55,000 تومان
ویژگی های لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 1000 عددی
1164
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 1000 عددی
437,000 تومان
ویژگی های لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 1000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 10000 عددی
1167
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 10000 عددی
3,800,000 تومان
ویژگی های لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 10000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 2000 عددی
1165
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 2000 عددی
850,000 تومان
ویژگی های لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 2000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 40 عددی
1162
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 40 عددی
23,000 تومان
ویژگی های لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 40 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 5000 عددی
1166
لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 5000 عددی
2,000,000 تومان
ویژگی های لب برگردان ته پاکتی سایز 7*9 بسته 5000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع