دسته: فیلترهای لب برگردان

فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 100 عددی
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 100 عددی
54,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 100 عددی
1139
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 1000 عددی
435,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 1000 عددی
1140
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 1000 عددی
435,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 1000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 2000 عددی
1141
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 2000 عددی
818,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 2000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 40 عددی
1138
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 40 عددی
22,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 40 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 5000 عددی
1142
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 5000 عددی
1,914,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 5000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 100 عددی
1128
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 100 عددی
38,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 1000 عددی
1129
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 1000 عددی
316,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 1000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 2000 عددی
1130
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 2000 عددی
580,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 2000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 40 عددی
1127
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 40 عددی
16,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 40 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 5000 عددی
1131
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 5000 عددی
1,320,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 5000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 100 عددی
1151
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 100 عددی
62,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 1000 عددی
1152
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 1000 عددی
504,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 1000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
1155
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 10000 عددی
4,356,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 10000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 2000 عددی
1153
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 2000 عددی
976,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 2000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 40 عددی
1150
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 40 عددی
26,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 40 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 5000 عددی
1154
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 5000 عددی۰
2,310,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 5000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 100 عددی
1145
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 100 عددی
54,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 10000 عددی
1149
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 10000 عددی
3,816,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 10000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 2000 عددی
1147
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 2000 عددی
818,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 2000 عددی  فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 40 عددی
1144
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 40 عددی
22,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 40 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 5000 عددی
1148
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 5000 عددی
1,914,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 5000 عددی  فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 100 عددی
1133
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 100 عددی
44,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 1000 عددی
1134
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 1000 عددی
356,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 1000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 10000 عددی
1137
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 10000 عددی
2,772,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 10000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 2000 عددی
1135
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 2000 عددی
660,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 2000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 40 عددی
1132
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 40 عددی
19,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 40 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 5000 عددی
1136
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 5000 ع
1,518,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 5000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع