دسته بندی: فیلترهای لب برگردان

فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 100 عددی
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 100 عددی
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 100 عددی
1139
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 100 عددی
41,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 1000 عددی
1140
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 1000 عددی
330,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 1000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 10000 عددی
1143
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 10000 عددی
2,700,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 10000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 2000 عددی
1141
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 2000 عددی
620,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 2000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 40 عددی
1138
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 40 عددی
17,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 40 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 5000 عددی
1142
فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 5000 عددی
1,450,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 10*7.5 بسته 5000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 100 عددی
1128
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 100 عددی
29,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 1000 عددی
1129
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 1000 عددی
240,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 1000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 2000 عددی
1130
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 2000 عددی
440,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 2000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 40 عددی
1127
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 40 عددی
12,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 40 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 5000 عددی
1131
فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 5000 عددی
1,000,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 5*4 بسته 5000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 100 عددی
1151
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 100 عددی
48,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 1000 عددی
1152
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 1000 عددی
380,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 1000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 10000 عددی
1155
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 10000 عددی
3,300,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 10000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 2000 عددی
1153
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 2000 عددی
740,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 2000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 40 عددی
1150
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 40 عددی
20,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 40 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 5000 عددی
1154
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 5000 عددی
1,750,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*10 بسته 5000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 100 عددی
1145
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 100 عددی
41,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 1000 عددی
1146
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 1000 عددی
330,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 1000 عددی  فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 10000 عددی
1149
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 10000 عددی
2,700,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 10000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 2000 عددی
1147
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 2000 عددی
620,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 2000 عددی  فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 40 عددی
1144
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 40 عددی
17,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 40 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 5000 عددی
1148
فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 5000 عددی
1,450,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8.5*6 بسته 5000 عددی  فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 100 عددی
1133
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 100 عددی
34,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 100 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 1000 عددی
1134
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 1000 عددی
270,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 1000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 10000 عددی
1137
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 10000 عددی
2,100,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 10000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 2000 عددی
1135
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 2000 عددی
500,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 2000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 40 عددی
1132
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 40 عددی
14,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 40 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 5000 عددی
1136
فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 5000 عددی
1,150,000 تومان
ویژگی های فیلتر لب برگردان سایز 8*4.5 بسته 5000 عددی فیلتر سلولوزی قابل بازگشت به طبیعت با رطوبت پذیری بالا و دم کشی سریع