دسته بندی: فیلترهای نخ دار کد 1

فیلتر نخ دار کد 1 بسته 100 عددی
1009
فیلتر نخ دار کد 1 بسته 100 عددی
58,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 1 بسته 100 عددی جنس : سلولوزی سایز : 6 در 10 سانتی متر (( خانوادگی )) دارای نخ ، که با کشیدن نخ درب آن بسته می شود. قابل استفاده در لیوان ، قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 1 بسته 1000 عددی
1010
فیلتر نخ دار کد 1 بسته 1000 عددی
435,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 1 بسته 1000 عددی جنس : سلولوزی سایز : 6 در 10 سانتی متر (( خانوادگی )) دارای نخ ، که با کشیدن نخ درب آن بسته می شود. قابل استفاده در لیوان ، قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 1 بسته 10000 عددی
1014
فیلتر نخ دار کد 1 بسته 10000 عددی
3,500,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 1 بسته 10000 عددی جنس : سلولوزی سایز : 6 در 10 سانتی متر (( خانوادگی )) دارای نخ ، که با کشیدن نخ درب آن بسته می شود. قابل استفاده در لیوان ، قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 1 بسته 2000 عددی
1011
فیلتر نخ دار کد 1 بسته 2000 عددی
820,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 1 بسته 2000 عددی جنس : سلولوزی سایز : 6 در 10 سانتی متر (( خانوادگی )) دارای نخ ، که با کشیدن نخ درب آن بسته می شود. قابل استفاده در لیوان ، قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 1 بسته 3000 عددی
1012
فیلتر نخ دار کد 1 بسته 3000 عددی
1,170,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 1 بسته 3000 عددی جنس : سلولوزی سایز : 6 در 10 سانتی متر (( خانوادگی )) دارای نخ ، که با کشیدن نخ درب آن بسته می شود. قابل استفاده در لیوان ، قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 1 بسته 40 تایی
1008
فیلتر نخ دار کد 1 بسته 40 تایی
24,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 1 بسته 40 تایی جنس : سلولوزی سایز : 6 در 10 سانتی متر (( خانوادگی )) دارای نخ ، که با کشیدن نخ درب آن بسته می شود. قابل استفاده در لیوان ، قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 1 بسته 5000 عددی
1%
1013
فیلتر نخ دار کد 1 بسته 5000 عددی
1,825,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 1 بسته 5000 عددی جنس : سلولوزی سایز : 6 در 10 سانتی متر (( خانوادگی )) دارای نخ ، که با کشیدن نخ درب آن بسته می شود. قابل استفاده در لیوان ، قوری و کتری